logo Algemene voorwaarden - Antum

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Antum: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Antum;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor elke vorm van aanbieding en/of offerte tussen Antum en de opdrachtgever waarop Antum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Antum, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

 1. De door Antum gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig tot 1 maand na dagtekening, tenzij anders aangegeven;
 2. Antum is slechts gebonden aan de offertes indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk, dan wel middels email, binnen 1 maand na dagtekening van de offerte(s) worden bevestigd;
 3. Levertijden in offertes van de Antum zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzenden eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Antum daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Antum anders aangeeft;
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Antum niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 8. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Antum wenst te verstrekken, dient hij Antum, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

 1. Antum zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat;
 2. Antum zal de opdrachtgever op diens verzoek geregeld op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden merendeels door tussenresultaten – alleen inzichtelijk voor de opdrachtgever – te exposeren op de website van Antum.
 3. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Antum mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen;
 4. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. De opdrachtgever dient op verzoek van Antum zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk dan wel via email te bevestigen;
 5. Een door Antum opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatief karakter, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 6. Antum is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van een ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft;
 7. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Antum;

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Antum deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
 3. Indien Antum gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Antum ter beschikking heeft gesteld;
 4. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn gesteld, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Antum derhalve schriftelijk in gebreke te stellen;
 5. Antum is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Antum is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Antum de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Antum zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Antum de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Antum daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;
 5. In afwijking van lid 3 zal Antum geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Antum gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Antum zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Antum niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Antum zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet;
 2. Alle door Antum geleverde stukken zoals rapporten, adviezen, schetsen, foto’s, teksten, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antum worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht;
 3. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – behoort toe aan Antum. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Antum daartoe bevoegd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Antum veranderingen in de definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen. Daarnaast is Antum, tenzij het werk er zich niet voor leent, te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
 4. Antum heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Antum, verkrijgt hij daarmee een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het publiceren van de website op internet. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Antum niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten kunnen in overleg met Antum afgekocht worden. Op verzoek zal Antum hiervoor een offerte opstellen.
 5. Antum behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Opzegging onderhoudsovereenkomst

 1. Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten kunnen beide partijen te allen tijde de onderhoudsovereenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Antum is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Antum ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Antum bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Antum op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Antum de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Antum behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Antum;
 2. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan Antum worden klachten niet gegrond verklaard;
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Antum de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Antum slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel;
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Antum, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht; 5. Indien de opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Antum gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden te factureren;
 5. Indien Antum met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Antum niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief
 6. Antum mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Antum kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen;
 7. De door Antum gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Antum aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd;
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt;
 3. Facturatie website vindt plaats volgens het onderstaande schema indien geen maandelijkse betaling is overeengekomen:
  1. 20% na presentatie
  2. 40% na akkoord definitief ontwerp
  3. 40% na afronding en acceptatie
  4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever Antum onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien Antum aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  1. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan Antum vervalt alle aansprakelijkheid.
  2. De aansprakelijkheid van Antum, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;
  3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Antum beperkt tot éénmaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
  4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 sub b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Antum of haar ondergeschikten;
  6. Antum is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 15. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Antum voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
 2. Indien opdrachtgever aan Antum informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Antum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Antum niet in staat is haar verplichtingen na te komen;
 2. Antum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Antum haar verbintenis had moeten nakomen;
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Antum opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Antum niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;
 4. Indien Antum bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Antum en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie c.q. de versie zoals die gold ten van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. Deze versie is herkenbaar aan het versienummer van de voorwaarden hetwelk tevens vermeld is op offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen;
 2. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op de website van Antum (http://www.antum.nl/algemene-voorwaarden/).